Opłaty


Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne ustalone są w drodze rozporządzenia, mając na względzie wartość przedmiotu i rodzaj czynności notarialnej, stopień jej zawiłości, nakład pracy notariusza, czas przeznaczony na dokonanie czynności oraz interes społeczny gwarantujący należyty dostęp do czynności notarialnych w obrocie cywilnoprawnym.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.


Taksa notarialna

W naszej kancelarii istnieje możliwość uregulowania płatności kartą płatniczą.

Numery rachunków kancelarii do dokonywania opłat:
Nr konta bieżącego: 78 2030 0045 1110 0000 0411 1210
(rachunek do dokonywania wpłat należności z tytułu taksy notarialnej, podatków, opłat sądowych)

Nr konta depozytowego: 83 2030 0045 1170 0000 0543 7020
(rachunek do dokonywania wpłat depozytów pieniężnych)